MG Internaiment Islam Imam as-Suyuti, Ulama Dengan Ratusan Karya-karya Agung

Imam as-Suyuti, Ulama Dengan Ratusan Karya-karya Agung

Tafsir Jalalain merupakan salah satu karya agung yang dibuat oleh as-Suyuti. Dimana kitab tafsir tersebut banyak dipelajari oleh para santri di seluruh penjuru dunia. Pesantren di Indonesia sendiri menggunakan tafsir jalalain untuk memperdalam Al-Quran. Kitab tersebut sangat mudah dipahami dan lebih ringkas sehingga sangat cocok dipelajari oleh para santri.

Selain itu masih banyak lagi karya-karya yang dibuat oleh as-Suyuti. Beberapa karya agung yang dibuat oleh as-Suyuti di antaranya adalah Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi Sunnah, kitab al-Itqan fi Ulum al-Quran, al-Jami’ as-Shaghir, al-Asybah wa Nadzair fi Qawa’id wa Ushul Fiqh, Alfiyyah fi Musthalah sl-Hadist, al-Asybah wa, al-Hawi lil Fatawi dan masih banyak lagi.

Setelah mengetahui beberapa karya agung yang dibuat oleh as-Suyuti tidak lebggkap rasanya jika tidak mengetahui perjalanan dari as-Suyuti sehingga dapat menjadi ulama yang tersohor dengan pemahaman agama yang luar biasa. jadi pastikan Anda mengunjungi website Hasana untuk mengenal lebih dalam tentang islam dan para ulama hadis.

Nasab Dari Imam Besar As-Suyuti Cucu Dari Tokoh Tarekat As-Syaikh Al-Himan

Latar belakang dari as-Suyuti diceritakannya dalam sebuah karya yang berjudul Husnul Muhadharah fi Tarikh Mishr wal Qahirah. As-Suyuti lahir dengan nama Abdurrahman bin al-Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq ad-Din bin al-Fakhr Ustman bin Nadzir ad-Din Muhammad bin Saif ad-Din Khudr bin Najm ad-Din Abu Sholah Ayyub bin Nashir ad-Din Muhammad bin as-Syaikh al-Himam.

Dalam bukunya tersebut terungkap siapa kakek dari as-Suyuti. Kakek as-Suyuti bernama as-Syaikh al-Himan yang mendalami ilmu tarekat dan termasuk tokoh besar tarekat. Sedangkan ayah as-Suyuti sendiri adalah seorang pengajar ilmu agama yang terkenal di daerahnya.

Ada kisah menarik tentang kelahiran dari as-Suyuti yang juga diceritakan pada buku tersebut. dimana as-Suyuti lahir di perpustakaan rumahnya. Dikisahkan pada saat itu ayah dari as-Suyuti meminta tolong kepada ibu as-Suyuti untuk mengambilkan buku atau kitab di perpustakaan. Tepat di awal bulan rajab tahun 849 setelah maghrib lahirlah as-Suyuti di perpustakaan tersebut. atas kisah kelahirannya tersebut as-Suyuti kerab dipanggil sebagai al-Kutub yaitu anak kitab-kitab.

Pada karyanya juga as-Suyuti menjelaskan bahwa ketika masih kecil orang tuanya membawanya kepada seorang wali yang ada di negara mesir untuk didoakan. Wali besar Mesir tersebut adalah Syekh Muhammad al-Majdzub.

Seperti Apa Perjuangan As-Suyuti Dalam Memperdalam Ilmu Agama

Kisah hidup as-Suyuti sangat menarik untuk disimak. Bagaimana dengan proses as-Suyuti untuk memperdalam ilmu agama? Berikut ini adalah perjuangan singkat as-Suyuti dalam memperdalam ilmu agama:

  • Hafal Al-Quran pada usia 8 tahun dan memulai menghafalkan berbagai karya ulama lain salah satunya adalah kitab al-Minhaj karya dari imam an-Nawawi.
  • Belajar kepada ulama-ulama hebat ketika berusia 15 tahun.
  • Tahun 866 mulai mengajar Bahasa arab dan mengeluarkan karyanya yang berjudul Syarh al-isti’adzah wal basmalah.
  • Usia 21 tahun mulai mendalami ilmu hadis.

Semasa hidup as-Suyuti tidak lepas dari menuntut ilmu, belajar dengan guru-guru hebat serta menjadi guru yang hebat untuk murid-muridnya.

 

Related Post